Public Repository

Last pushed: 3 months ago
Short Description
Docker amb utilitats instalades
Full Description

Docker que nomes conte una imatge i una serie de serveis instalats:
nmap, procps, iprouteiputils, man-db, xinetd, telnet, telnet-server, tftp, tftp-server, openssh-server, openssh-clients, tree, mlocate, uw-imap, passwd, httpd, vsftpd, ftp, vim

Docker Pull Command
Owner
brianmengibar