Public | Automated Build

Last pushed: 2 years ago
Short Description
Full Description

brunonogareda/appgastos

Introduccion

Este Dockerfile crea unha imaxe de Docker cunha base de tomcat importando o servidor principal de appgastos que se encontra no ficheiro appgastos.war. Dende a versión 0.2 tamén se engaden o web service (appgastosws.war) que recibe as peticións REST do cliente web e que se comunica co servidor. Tamén dende a versión 0.2 se inclúe o web client appgastosclient.war encargado da interfaz web do cliente.

Instalacion

Para poñer a funcionar esta imaxe co nome appgastos e mapeada no porto 8081 (para compativilidade con outros servicios desplegados na mesma máquina):

docker run --name appgastos -p 8081:8080 -d brunonogareda/appgastos

Acceso a cliente web

Se queremos acceder o cliente web, simplemente debemos acceder con un navegador a http://dirección_host:porto/appgastosclient.

IMPORTANTE: É necesario modificar o ficheiro app.xml dentro do ficheiro appgastosclient/app/ e modificar a dirección onde está o servidor REST (<ontimize-rest-url>) algo tipo: http://dirección_host:porto/appgastosws.

Comprobacion de conectividade ws - servidor

Para comprobar que o ws está en correcto funcionamento e que ten visivilidade co servidor, simplemente temos que acceder a url de ws e acceder o test: http://dirección_host:porto/appgastosws/test, se todo está correcto verémos: {"Ontimize":"works"}.
Finalmente para ver a correcta conectividade accedemos a: http://dirección_host:porto/appgastosws/testlocator deberemos ver algo como isto:

{"webServicehost":"localhost","webServicePort":59200,"remoteLocatorRegistryName":"appgastos","Locator OK":"Proxy[SecureEntityReferenceLocator,RemoteObjectInvocationHandler[UnicastRef [liveRef: [endpoint:[172.17.0.7:59200](remote),objID:[3b7b8422:155e34e4fe6:-7fff, -1092226287525610996]]]]]"}

IMPORTANTE que o RemoteObjectInvocationHandler non esté valeiro, se non quererá dicir que funciona pero non vemos o servidor.

Docker Pull Command
Owner
brunonogareda
Source Repository