Public | Automated Build

Last pushed: 2 years ago
Short Description
Short description is empty for this repo.
Full Description

brunonogareda/apppresencia

Introducción

Este Dockerfile crea unha imaxe de Docker cunha base de tomcat importando o servidor principal de appgastos que se encontra no ficheiro apppresencia.war. Dende a versión 0.2 tamén se engaden o web service (apppresenciaws.war) que recibe as peticións REST do cliente web e que se comunica co servidor. Tamén dende a versión 0.2 se inclúe o web client apppresenciaclient.war encargado da interfaz web do cliente.

Instalación

Para poñer a funcionar esta imaxe co nome apppresencia e mapeada no porto 8082 (para compativilidade con outros servicios desplegados na mesma máquina):

docker run --name apppresencia -p 8082:8080 -d brunonogareda/apppresencia

Acceso a cliente web

Se queremos acceder o cliente web, simplemente debemos acceder con un navegador a http://dirección_host:porto/apppresenciaclient.

IMPORTANTE: É necesario modificar o ficheiro app.xml dentro do ficheiro apppresenciaclient/app/ e modificar a dirección onde está o servidor REST (<ontimize-rest-url>) algo tipo: http://dirección_host:porto/apppresenciaws.

Comprobación de conectividade ws - servidor

Para comprobar que o ws está en correcto funcionamento e que ten visivilidade co servidor, simplemente temos que acceder a url de ws e acceder o test: http://dirección_host:porto/apppresenciaws/test, se todo está correcto verémos: {"Ontimize":"works"}.
Finalmente para ver a correcta conectividade accedemos a: http://dirección_host:porto/apppresenciaws/testlocator deberemos ver algo como isto:

{"webServicehost":"localhost","webServicePort":59200,"remoteLocatorRegistryName":"apppresencia","Locator OK":"Proxy[SecureEntityReferenceLocator,RemoteObjectInvocationHandler[UnicastRef [liveRef: [endpoint:[172.17.0.8:59200](remote),objID:[-37eeb741:155e34b055c:-7fff, -8206682600083838317]]]]]"}

IMPORTANTE que o RemoteObjectInvocationHandler non esté valeiro, se non quererá dicir que funciona pero non vemos o servidor.

Docker Pull Command
Owner
brunonogareda
Source Repository