Public | Automated Build

Last pushed: 2 years ago
Short Description
DifiCamp 2016 Project
Full Description

DifiCamp 2016 Open ID Connect Proxy projectOppgavetekst

Id-porten har implementert en «Proof of Concept» (PoC) for hvordan man kan ta i bruk Open ID Connect som teknologi for å håndtere integrasjonen mellom tjenester/applikasjoner og autentiseringsfunksjonen til id-porten.

Oppgaven går ut på å lage en proxy/mellomvare som basert på konfigurasjon beskytter underliggende ressurser ved å kreve autentisering via id-porten. Tanken er å illustrere hvordan man oppnår løse koblinger mellom applikasjon og id-porten som tjeneste. I praksis skjer dette ved at man kommuniserer med underliggende programvare ved å legge til http-elementer som inneholder de data man får fra id-porten. Web-applikasjonen som benytter proxyen forholder seg bare til om disse http-variablene eksisterer eller ikke, ikke hvordan eller hvorfor de er der.

En vil forhåpentlig illustrere hvordan man kan lage og bruke en slik proxy vha OIDC-grensesnittet som id-porten støtter, samt mulighetsrommet som oppstår når en sentralforvalter kan videreutvikle denne tjenesten. Eksempler på dette er å standardisere håndtering av applikasjoner som krever miks av nivå 3 og 4, samt hvordan vi kan potensielt få høyere sikkerhet på nye nivå 1 og 2 tjenester.

Dersom det er tid/kapasitet bør en utforske mulighetsrommet rundt å benytte denne til å fase ut dagens OpenAM installasjoner ved å utvikle en bro mellom denne proxy’en og integrasjon mot dagens SAML-protokoll. Formålet med dette er å sjekke om dette er en farbar vei for å sanere teknisk gjeld ved å kunne migrere dagens applikasjoner vekk fra OpenAM.

Features

 • Easy to create services that use Open ID connect authentication
 • Let this proxy handle all authentication with identityProviders
 • Receive user's data from multiple identityProviders in HTTP header

Getting started

Include these dependencies in your pom.xml:

OIDC-PROXY

<dependency>
  <groupId>com.github.difi.dc16-oidc-proxy</groupId>
  <artifactId>proxy</artifactId>
  <version>0.7.0</version>
</dependency>

Google Guice

<dependency>
  <groupId>com.google.inject</groupId>
  <artifactId>guice</artifactId>
  <version>4.1.0</version>
</dependency>

Then include the JitPack repository in your pom.xml to build the OIDC-Proxy in your project:
It should be at the bottom of your pom.xml file, after <profiles>.

JitPack:

<repositories>
  <repository>
    <id>jitpack.io</id>
    <url>https://jitpack.io</url>
  </repository>
</repositories>

###Create and set up your configuration file:

The configuration file consists of one or many hosts, one or many identity providers and some global variables. Only characters $ " { } [ ] : = , # ` ^ ? ! @ * & \ are forbidden unquoted, but we've quoted all strings for consistency.

Host:

This is how a host is configured.

host.hostname = {
 hostname: "hostname"                     <!-- The domain name of the host -->
 backends: ["IP_address1", "IP_address2"]           <!-- The IP addresses the server runs on -->
 cookie:                           <!-- All cookie attributes are optional in the host, but required globally in the file -->
  {
   name: "cookie_name",                   <!-- If this host requires a cookie with other needs than the global cookie -->
   touchPeriod: 35,                     <!-- Touch period is initial expiry in minutes, without -->
   maxExpiry: 120                      <!-- Or higher max expiry -->
  }
 paths:                            <!-- Configured paths are secured paths -->
  [
   {
    path: "/login_to_idporten"               <!-- Root path of the secured area -->
    security: 2                      <!-- Level of security -->
    idp: "idporten"                    <!-- What identity provider should be used to log in on the secured area -->
    redirect_uri: "redirect_uri"              <!-- Optional in path -->
    scope: "scope"                     <!-- Optional in path -->
   }
  ]
 preferred_idps: ["identity_provider1", "identity_provider2"] <!-- Preferred idps in descending order. A path's idp (if configured) will override this order, adding itself first -->
 logout_post_uri: "/logout"                  <!-- The uri used to logout, triggering logout if user accesses url on host ending with this -->
 logout_redirect_uri: "http://localhost:8080/logout-this"   <!-- Where the client is redirected back to when logging out -->
 unsecured_paths: ["/unsecured_path1", "/unsecured_path2"]  <!-- Unsecured paths are paths that should not receive information about the user -->
}

Identity provider:

This is how an identity provider is configured

idp.identityProviderName = {
 class: "package.identityProvider.is.in.classname.of.identityProvider"  <!-- Which identity provider class should be used -->
 client_id: "client_id"                          <!-- The client_id parameter used in the request to the identity provider -->
 redirect_uri: "redirect_uri"                       <!-- Where the identity provider should redirect back to. Configured in the identity provider-->
 password: "password"                           <!-- Password parameters used in the request towards the identity provider -->
 scope: "scope"                              <!-- The scope parameter used in the request towards the identity provider -->
 user_data_name: ["user_data_service_needs1", "user_data_service_needs2"] <!-- What user data collected from the log in should be sent to the service -->
 pass_along_data: "identifying_data_for_idp"               <!-- If a user is logged into multiple idps on a host, server returns userData of first preferred idp with cookie and this additional data from other idps with cookie -->
 parameters: {                              <!-- Parameters have to be in the idp, but does not have to contain any parameters -->
  other_parameters: "like",                       <!-- Other parameters need in the identity provider configuration -->
  security: 3
 }
}

Global:

These are global configurations which are required to be in the configuration file.

cookie.name = "global_cookie_name" <!-- Global name of the cookie the proxy uses -->
cookie.touchPeriod = 20      <!-- How long the cookies validity should be expanded every time used -->
cookie.maxExpiry = 60       <!-- How long the max expiry should be expanded every time used -->

salt = "random_salt"        <!-- The salt is required globally in the conf-file -->

Other:

Lastly it is possible to configure what port the proxy should use.

listen = {
 port: 8080
}

Example configuration file with localhost:8080 as host and idporten as identity provider using ntnu.no as backend.

listen = {
 port: 8080
}

host.localhost = {
 hostname: "localhost:8080"
 backends: ["129.241.56.116"]
 cookie:
  {
   name: "localhost-cookie",
   touchPeriod: 20,
   maxExpiry: 60
  }
 paths:
  [
   {
    path: "/fakulteter"
    security: 3
    idp: "idporten"
   }
  ]
 preferred_idps: ["idporten", "identity_provider"]
 logout_post_uri: "/logout"
 logout_redirect_uri: "http://localhost:8080/logout-localhost"
 unsecured_paths: ["/studier", "/bilder"]
}

idp.idporten = {
 class: "no.difi.idporten.oidc.proxy.idp.IdportenIdentityProvider"
 client_id: "difi"
 redirect_uri: "http://localhost:8080/"
 password: "password"
 scope: "openid"
 user_data_name: ["pid", "sub"]
 pass_along_data: "pid"
 parameters: {
  security: 3,
  grant_type: "authorization_code"
 }
}

cookie.name = "proxy_cookie_name"
cookie.touchPeriod = 30
cookie.maxExpiry = 120


salt = "2LMC539EF8nf04O9gndsfERGh3HI4ugjRTHnfAGmlwkSEhfnbi82finsdf"

###Set up the server with Guice:

Insert this code snippet into your main class to run the server with the configuration file.

import com.google.inject.Guice;
import com.google.inject.Injector;
import com.google.inject.Module;


Injector injector = Guice.createInjector(new ArrayList<Module>() {{
  add(new ConfigModule());
  add(new StorageModule());
  add(new ProxyModule());
}});

injector.getInstance(NettyHttpListener.class).run();
Docker Pull Command
Owner
difi
Source Repository