Public Repository

Last pushed: a year ago
Short Description
Node.js versions
Full Description
# centos 7 node
#
# docker login <docker hub>
# docker build -t fareoffice/node:[VERSION] .
# docker push fareoffice/node:[VERSION]

FROM fareoffice/base

# Replace shell with bash so we can source files
RUN rm /bin/sh && ln -s /bin/bash /bin/sh

RUN yum -y install gcc gcc-c++

ENV NVM_DIR /usr/local/nvm
ENV NODE_VERSION 5.7.1

# Install nvm with node and npm
RUN curl -o- https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.31.0/install.sh | bash \
  && source $NVM_DIR/nvm.sh \
  && nvm install $NODE_VERSION \
  && nvm alias default $NODE_VERSION \
  && nvm use default

ENV NODE_PATH $NVM_DIR/v$NODE_VERSION/lib/node_modules
ENV PATH   $NVM_DIR/v$NODE_VERSION/bin:$PATH
Docker Pull Command
Owner
fareoffice