Public | Automated Build

Last pushed: 3 months ago
Short Description
Imatge SFTP base
Full Description

sftp

Imatge docker amb un SFTP preparat al port 3731

Per a configurar els usuaris es pot fer de les següents maneres

  • Arguments per línea de comanda al executar el contenidor:

    docker run -p 3731:3731 -v /path:/home -d gencatcloud/sftp:1.0 usuari:password:uid:gid:folder

    Els arguments usuari,password i folder són obligatoris

  • Sobreescrivint la imatge proporcionada i copiant el fitxer d'usuaris:

FROM gencatcloud/sftp:1.0

COPY users.conf /etc/sftp-users.conf

ENTRYPOINT ["/entrypoint"]

On el fitxer d'usuaris és de la següent manera

usuari:password:uid:gid:folder
usuari2:password2:uid2:gid2:folder2
usuari3:password3:uid3:gid3:folder3

Els arguments usuari,password i folder són obligatoris

I s'executaria

docker run -p 3731:3731 -v /path:/home -d novaimatge:1.0

Password Encriptada

Afegir :e després del password per a indicar-la com encriptada. Usar apòstrof en cas de fer-ho per línea de comanda.

docker run -p 3731:3731 -v /path:/home -d gencatcloud/sftp:1.0 'user:password:e:'

** Volums

Si es desplega amb volums no s'ha d'informar el uid ni el gid.

Docker Pull Command
Owner
gencatcloud
Source Repository