Public Repository

Last pushed: never
Short Description
از دیر باز مردم برای جلوگیری از بارداری ناخواسته از روش های مختلف طبیعی استفاده میکردند.
Full Description

کاندوم بهترین محافظ در برابر بیماری های آمیزشی محسوب میشود،
http://joftkala.ir/

Docker Pull Command
Owner
goli2017