Public Repository

Last pushed: 2 years ago
Short Description
Debian GNU/Linux 7.8 Wheezy
Full Description

Distributor ID: Debian

Description: Debian GNU/Linux 7.8 (wheezy)

Release: 7.8

Codename: wheezy

Build with debootstrap

  • Debian wheezy Base System (stable)
  • Debian jessie Base System (testing)
  • Debian sid Base System (unstable)
  • Debian squeeze Base System (oldstable)

=======================================
For Debian stable (wheezy | latest)
sudo docker -i -t run jorelcb/debian /bin/bash

=======================================
For Debian testing (jessie)
sudo docker -i -t run jorelcb/debian:jessie /bin/bash

=======================================
For Debian unstable (sid)
sudo docker -i -t run jorelcb/debian:sid /bin/bash

=======================================
For Debian oldstable (squeeze)
sudo docker -i -t run jorelcb/debian:squeeze /bin/bash

Docker Pull Command
Owner
jorelcb