Public Repository

Last pushed: a year ago
Short Description
ubuntu with default php developer evn
Full Description

ubuntu 14.04 with default php developer evn

Mysql Account
root/123123
dev_user/123123

--- hướng dẫn cài đặt

curl
sudo apt-get install curl
git
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-git-on-ubuntu-14-04
sudo apt-get update
sudo apt-get install git

Composer
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-and-use-composer-on-ubuntu-14-04
curl -sS https://getcomposer.org/installer | sudo php -- --install-dir=/usr/local/bin --filename=composer

Nginx
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-nginx-on-ubuntu-14-04-lts
sudo apt-get update
sudo apt-get install nginx
Chạy lệnh này để mỗi khi server khởi động nginx sẽ được bật 1 cách tự động
sudo update-rc.d nginx defaults

php5.6
sudo apt-get install software-properties-common
sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php
sudo apt-get update
sudo apt-get install php5.6
sudo apt-get install php5.6-fpm php5.6-mysql php5.6-cli php5.6-mbstring php5.6-mcrypt php5.6-mysql php5.6-xml php5.6-zip

Redis server
sudo apt-get install redis-server

Mysql-server
sudo apt-get install mysql-server
mysql accept
root/123123

để có thể kết nối từ một máy khác cần phải cấu hình lại các thông tin sau

1. edit config /etc/mysql/my.cnf

   #Replace xxx with your IP Address
   bind-address    = xxx.xxx.xxx.xxx => 0.0.0.0

   #restart mysql
   /etc/init.d/mysql restart

   #run command
   lsof -i -P | grep :3306


1. chạy đống lệnh bên dưới trong mysql command line


   1.

CREATE USER 'dev_user'@'localhost' IDENTIFIED BY '123123';
CREATE USER 'dev_user'@'%' IDENTIFIED BY '123123';

2.
GRANT ALL ON . TO 'dev_user'@'localhost';
GRANT ALL ON . TO 'dev_user'@'%';

3.
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;

Thêm đoạn code sau vào dưới cùng files /etc/bash.bashrc khởi động 1 cách tự động các dịch vụ
/etc/init.d/nginx start
/etc/init.d/mysql start
/etc/init.d/redis-server start
/etc/init.d/php5.6-fpm start

----------- hướng dẫn sử dụng

Pull

docker pull kayachanoi/ubuntu

#run - start - stop

1. khởi động vào bash của ubuntu

docker run -it -p 80:80 -p 443:443 --name myubuntu kayachanoi/ubuntu bash

1. khởi động chạy background 

docker run -it -p 80:80 -p 443:443 -d --name myubuntu kayachanoi/ubuntu

1. mount thư mục

docker run -it -p 80:80 -p 443:443 -p 3306:3306 -p 6379:6379 -d -v ~/www:/var/www --name myubuntu kayachanoi/ubuntu

sau khi exit cần bật lại
docker stop/start myubuntu
truy cập bash
docker exec -it myubuntu bash

Delete

 • Delete all containers
  docker rm $(docker ps -a -q)

 • Delete all images
  docker rmi $(docker images -q)

Commit and push

Docker commit
docker commit myubuntu kayachanoi/ubuntu

để commit image lên hub.docker.com

Step 1: log in to docker hub

docker login --username=<user username> --email=<user email address>  

Step2: create a repository in the docker hub

docker push <user username>/<repository>
VD: docker push kayachanoi/ubuntu

Note: yêu cầu lúc submit để tên giống với repository trên hub.docker.com luôn, nếu ko thì phải tag lại tên image cho giống với tên repository tren hub.docker.com
VD:
image hiện tại có tên là: kayac/ubuntu:14.04
và repository trên hub.docker.com có tên là: kayachanoi/ubuntu
==> command
docker tag kayac/ubuntu:14.04 kayachanoi/ubuntu

WordPress

Docker Pull Command
Owner
kayachanoi