Public Repository

Last pushed: a year ago
Short Description
Hệ thống cài đặt các gói cơ bản cho giám sát với các camera trong tòa nhà sử dụng xử lý ảnh, video
Full Description

Dựa trên Ubuntu, cài đặt các gói cơ bản của python như numpy, scipy với OpenBLAS, Torch7, Tensorflow, OpenFace, Flash phục vụ cho việc chạy hệ thống giám sát

Docker Pull Command
Owner
lehaison