Public | Automated Build

Last pushed: 3 months ago
Short Description
Imatge imply.
Full Description

Creació de la imatge d'imply de SISAP mitjançant automated build, adaptat del procés recomanat.

Per canviar de versió només cal modificar la línia corresponent del Dockerfile.

Docker Pull Command
Owner
sisap
Source Repository