Public Repository

Last pushed: 2 years ago
Short Description
Mysql server 5.5 with SREd customization
Full Description

Mysql Sred

Aquesta imatge està basada amb l'oficial => https://registry.hub.docker.com/_/mysql/
La particualritat és que aquesta inclou un fitxer de configuració my.conf propi amb els requeriment per treballar amb una base de dades Moodle.
Aquest fitxer es copia al directori en questió al moment de generar la imatge.

Specific Sred Usages

docker run --name some-mysql -v /my/own/datadir -p 3307:3306 sred/mysql:5.5
Docker Pull Command
Owner
sred