gokush

  • Hongkou Shanghai
  • Joined January 2015